Διαχειριση Εργων

Διαχειριση Εργων

2018-2021 Συντονίστρια του ερευνητικού έργου  «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση» (“Virtual Reality applications in Medical Rehabilitation”)  REACT  το οποίο έχει ενταθχεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ανάμεσα στην Ιατρική Σχολή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και την NOUS VR Productions.

2013-2015 Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) για την εταιρεία STRATIS INFORMATION SOCIETY STRATEGIES & ACTIONS LTD, Αθήνα, Ελλάδα.

Ιστότοπος της STRATIS Ltd

2004-2007 Διαχείριση -Συντονισμός Αρχειοθέτησης και Ψηφιοποίησης για την βάση δεδομένων αρχείου κειμένων και φωτογραφιών του Κέντρου  Κέντρου για τον Ψηφιακό Πολιτισμός Φούρνος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας “Ελληνικός Ψηφιακός Πολιτισμός”.

Ιστότοπος του Κέντρου για τον Ψηφιακό Πολιτισμό Φούρνος